İslam İktisadının Başlıca Sorunları, İslami Araştırmalar, Cilt 16, Sayı 4 (2003):540 - 546.

ÖZET

İslâm İktisadının Başlıca Sorunları

Bu çalışmada gerek teorik, gerekse pratik açıdan çeşitli sıkıntılarla yüzyüze olan İslâm iktisadının başlıca sorunları tartışılmaktadır. Bu bağlamda biri daha teorik, üçü ise daha pratikle ilgili olmak üzere İslâm iktisadının önemli dört sorunu irdelenmiştir: İslâm ekonomisinin pratiğinin olmaması ile İslâm iktisat teorisi arasında nasıl bir bağlantı olduğu, İslâm’da faiz ve “sermayenin fiyatı” sorunu, entellektüel altyapı sorunu ve nihayet “tercih çarpıtması” sorunu.

Anahtar kelimeler: İslâm iktisadı, faiz, sermaye, iktisat teorisi, tercih çarpıtması.

ABSTRACT

Major Problems of Islamic Economics

This article discusses major problems of Islamic economics, which faces various difficulties in both theoretical as well as practical level. In this context, four important problems of Islamic economics are highlighted, one is of theoretical, while the rest three are more of a practical nature: lack of practical ground on which Islamic economic theory would be based; the issue of interest or “price of capital,” lack of intellectual infrastructure; and lastly the issue of “preference falsification.”

Key words: Islamic economics, interest, capital, economic theory, preference falsification.