Kü re s e l l e şme, B e ş e ri G e l iş m e , Yoksulluk veYolsu z l uk -2005 İ stanbul: Aktü e l Y a y ın l a rı, ss. 108 5 - 1104.

ÖZET

Ülkeler arasında sınırların aşınması, ulus-devletin görece zayıflaması, mal ve sermaye akımlarının artması, üretimin dünya ölçeğinde yapılması, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme sayesinde dünyanın adeta küresel bir köye dönüşmesiyle karakterize edilebilecek bir süreç olan küreselleşmenin siyasi düzeyde öne çıkardığı sistem katılımcı ve çoğulcu demokrasi, iktisadi düzeyde ise bireysel girişim, rekabet ve serbest mübadeleye dayalı piyasa ekonomisidir. Küreselleşmeyle ilgili en fazla tartışma yaratan konular arasında zengin ve yoksul ülkeler arasındaki uçurumun derinleşmesi, yoksullaşma ve beşeri gelişme yer almaktadır. Bu yazıda ortaya konan empirik veriler gelir dağılımının bozulmasıyla küreselleşme arasında sistematik bir ilişkinin olmadığına ve daha önemlisi, küreselleşmenin hızlandığı son çeyrek yüzyıllık dönemde kişi başına gelir, ortalama yaşam ümidi, bebek ölümleri ve çocuk işçi çalıştırma gibi ekonomik ve sosyal göstergelerin bileşkesi olan beşeri gelişme endeksi açısından zengin ve yoksul ülkeler arasındaki mesafenin daraldığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Beşeri Gelişme, Yoksulluk, Yolsuzluk

ABSTRACT

Globalization can be characterized with falling walls between nations, declining importance of nation-state, increasing volume of goods and capital flow across the borders, reorganization of production to target the entire world market, and our planet becoming a small global village thanks to rapid advancements in transportation and communication technologies. Politically globalization favors participatory and pluralist democracy, while economically it favors market economy based on private enterprise, competition and free trade. Among the most widely discussed issues related to globalization are deepening of the gap between the rich and poor, poverty and human development. The empirical evidences presented in this study indicate that there is no systematic relationship between income inequality and globalization, and more importantly, in the last quarter of the 20th century where globalization gained pace, the gap between the rich and poor nations has been narrowed in terms of human development index, which is a mix of economic and social indicators such as income per capita, life expectancy, infant mortality and child labor.

Keywords: Globalization, Human Development, Poverty, Corruption.