21. Yüzyılı Şekillendirecek İki Anahtar Kavram Olarak Küreselleşme ve Sivil Toplum,” Sivil Toplum, Ekim - Kasım - Aralık 2003, 1(4): 75 - 83.

ÖZET

Küreselleşme ve Sivil Toplum: 21. Yüzyılı Şekillendirecek İki Anahtar Kavram

Bu yazıda günümüzün yükselen değerleri arasında yeralan küreselleşme ve sivil toplum kavramları irdelenmiş, küreselleşmenin sivil toplumu, sivil toplumun küreselleşmeyi nasıl etkilediği tartışılmıştır. Ülkeler arasında sınırların aşınması, ulus-devletin görece zayıflaması, mal ve sermaye akımlarının artması, üretimin dünya ölçeğinde yapılması, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme sayesinde dünyanın adeta küresel bir köye dönüşmesiyle karakterize edilebilecek bir süreç olan küreselleşmenin siyasi düzeyde öne çıkardığı sistem katılımcı ve çoğulcu demokrasi, iktisadi düzeyde ise bireysel girişim, rekabet ve serbest mübadeleye dayalı piyasa ekonomisidir. Sivil toplum ise devletin veya kamu otoritesinin gözetim, denetim ve belirleyicilik alanı dışında kalan, rızaya ve gönüllü işbirliğine dayalı, resmi bir sıfat taşımayan, ortak özlem, ideal ve beklentileri paylaşan bireylerin birlikte gerçekleştirebilecekleri gönüllü faaliyetleri nitelemektedir. Küreselleşme sürecinin yükselmesiyle ulus-devletin zayıflaması, demokrasi ve insan hakları söyleminin öne çıkması, sivil toplumun doğup gelişmesine ve etkinlik alanını genişletmesine uygun bir atmosfer yaratmıştır. Bu çerçevede sivil toplum ile küreselleşme karşılıklı etkileşim halinde 21. yüzyılı biçimlendirmede kilit rol oynayacak iki kavramdır.

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, globalleşme, sivil toplum, sivil toplum kuruluşları.

 

 

ABSTRACT

Globalization and Civil Society: Two Key Concepts to Shape the 21st Century

This study discusses globalization and civil society as the two key concepts to shape the 21st century and how these two affect one another. Both globalization and civil society are among the most popular, rising values across the world today. Globalization is a multi-dimensional process that can be characterized as weakening of the nation-state, borders between countries becoming less important, increasing goods and services flow, organizing production at a global level, hence the world becoming a small global village thanks to rapid and tremendous improvements in transportation, information processing and communication technology. Globalization favors pluralist and participatory democracy politically, while economically it favors market economy based on individual freedom, competition, free trade and private property. Civil society characterizes voluntary activities conducted by individuals who share common concerns and ideals, without being forced to get permission from the state or public authority. The fact that authoritarian nation-state weakened and democracy and human rights discourse became prevalent as a result of the rise of globalization created a suitable atmosphere in which civil society can grow and flourish.

Keywords: Globalization, civil society, NGO’s.