Liberal İktisadın Yükselişi: Bireyci ve Kollektivist Okul Arasındaki Mücadelenin Son Perdesi - 2005

ÖZET

Liberal İktisadın Yükselişi: Bireyci ve Kollektivist Okul Arasındaki Mücadelenin Son Perdesi

Bu yazıda yirmi birinci yüzyıla girerken egemenlik tahtına oturmuş görünen serbest piyasacı liberal iktisadın, piyasa karşıtı kumandacı iktisatla olan mücadelesi irdelenmektedir. Önce başlıca iktisat okullarına temel görüşleri itibariyle değinilmekte, ardından bütünsel bir çerçevede piyasacı ve kumandacı geleneğin tarihsel mücadelesi ele alınmaktadır. Bu bağlamda iktisadi düşünce ve analize katkı yapmış iktisatçılar ve düşünürleri, düşünsel yelpazede sağ ve sol uçlar arasındaki göreli konumlarına göre değil, özgürlük ve zenginlik gibi değerlere yaptıkları katkıya göre yukarıdan aşağıya doğru sıralamak daha tercihe değer görünmektedir.

Anahtar kelimeler: İktisat, klasik liberal öğreti, kollektivist öğreti, iktisadi düşünceler tarihi, serbest piyasacı iktisat, kumandacı iktisat.

ABSTRACT

The Revival of Liberal Economics: The Last Phase of the Struggle Between Individualist and Collectivist Schools

This article discusses the long lasting struggle between collectivist and liberal schools of economic thought, the latter of which seems to have become the dominant view at the turn of the 21st century. It reviews first the main ideas of the leading schools of economics. Then it evaluates the historical struggle that has taken place between the two truly different economic mentalities in the last two hundred years in a comprehensive framework. In this regard it seems more plausible to order the great economists and thinkers who contributed to economic thought not according to their relative position in between the extreme right and left ends of the ideological spectrum, but put them in a descending order based on their contribution to freedom and the wealth of nations.

Keywords: Economics, classical liberal doctrine, collectivist doctrine, history of economic thought, free market economics, command economics.