AB Ortak Tarım Politikası Reformları Işığında Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları: Ele ştirel Bir Yaklaşım - (Nisan 2010)

ÖZET

AB Ortak Tarım Politikası Reformları Işığında Türkiye’de Tarımsal

Destekleme Politikaları: Eleştirel Bir Yaklaşım

Yaşanmakta olan küresel ekonomik krizin etkisiyle bazı ülkelerde korumacı eğilimlerin yükselmesi konjonktüreldir. Dünya üretim, ihracat ve refahına, devlet müdahalesinin sınırlanması serbest ticaret politikalarının katkısı, her zaman korumacı ve müdahaleci politikalardan daha fazla olmuştur. Önümüzdeki yıllarda tarım da dâhil bütün sektörlerde serbestleştirme arayışlarının yeniden hız kazanması kaçınılmazdır. Gerek ekonomik gerekse sosyolojik değişim ve dönüşüm açısından Türkiye’nin çözmesi gereken en önemli sorunlar arasında tarım sektörüyle ilgili sorunlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, esas itibariyle yüksek tarımsal istihdam, düşük verimlilik, tarımsal işletmelerde küçük ölçeklilik ve çok parçalılık gibi sorunlara kaynak teşkil eden tarım politikaları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Tarımsal reformlar konusunda cesur davranılmalıdır; bu süreçte geleneksel ve kısa vadeye odaklı politikalarda ısrar etmenin kaçınılmaz sonucu, Türkiye’nin dünyaya uyum ve toplumsal dönüşüm konusunda daha yavaş ilerlemesidir.

Anahtar Kelimeler: Tarım, tarımsal destekleme politikaları, AB, ortak tarım politikası.

ABSTRACT

Turkey’s Agricultural Support Policies in Light of EU Common Agricultural Policy Reforms: A Critical Appraisal

The rise of protectionist tendencies recently in some countries due to ongoing global economic crisis is conjunktural. The contribution of limited state intervention and free trade to world production, exports and welfarehas always been greater than that of protectionist and interventionist policies. In the coming years resurgence of liberalization in all sectors including agriculture is inevitable. Among the major problems Turkey needs to solve in order to accelerate the economic as well as sociological transformation process are agriculture‐related problems. This study critically evaluates Turkey’s agricultural policies which has been the major source of ongoing agricultural problems such as high agricultural employment, low productivity, small size of holdings, and the multi‐pieces land structure. The study concludes that the policy‐makers have to be courageous on agricultural reforms. Insisting on short term‐focused, conventional policies will inevitably decelerate the pace of the process of social transformation and adjustment to the world.

Keywords: Agriculture, agricultural support policies, EU, common agricultural policy